Search

Discussion Fellows: Strategies

Discussion Matchmaking / Fellows: Strategies panel moderated by Julija Reklaitė, Architektūros fondas at the Future Architecture 2020 Creative Exchange that took place 12. - 13. February 2020 @ MAO Slovenia.

Fellows: Renzo Sgolacchia, Fabio Ciaravella, Goda Verikaite, Nemanja Zimonjic, and Diego Sologuren